Tájékoztatás adatvédelemről

a FRIBOTEX Kft. üzleti partnerei (érintettek) számára a személyes adatok kezeléséről

Adatkezelő: FRIBOTEX Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 180/A., adószám: 12499562-2-41, telefonszám: +36 20 9772 695, ügyvezető igazgató: Frigyesi József László, kapcsolattartási email cím: muintezet@gmail.com) továbbra is elkötelezett a partnerei személyes adatainak védelme tekintetében. Adatkezelési tevékenységük során  figyelembe vett jogszabályok elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.), Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 216/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Érintettek: olyan természetes személyek, akikkel a FRIBOTEX Kft. üzleti kapcsolatban áll, illetve a nem természetes személy ügyfelek képviselői és munkavállalói.

Kezelt adatok és céljaik:

ADAT                                                                           CÉL

Név                                                                         Azonosítás

Levelezési cím                                                      Kapcsolattartás, számlázás

E-mail cím                                                             Kapcsolattartás, számlázás

Telefonszám                                                         Kapcsolattartás

Érintett székhely, telephely adatai                     Szerződéses feladataink teljesítése

Kapcsolattartók neve és telefonszáma.           Szerződéses feladataink teljesítése


Jogalap: Az adatkezelés a szerződések megkötéséhez, illetve szerződéses feladataink teljesítése céljából szükséges.

Az adatkezelés időtartama: A szerződésekhez közvetlenül kapcsolódó adatokat a szerződés fennálása alatt, majd a szerződés megszűnését követően az általános elévülési ideig (5 évig), a kapcsolódó számlázási, könyvelési adatokat a törvényi előírások szerinti ideig (8 évig) kezeljük.

Az adatkezelés módja: manuális.

Az érintettek jogai: Az alkalmazhatóság eseti megállapítása mellett az érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezelt adatairól, valamint kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adott esetben azonban a tiltakozás, a törlési kérelem a szerződéses kapcsolat felmondásaként értelmezhető, mert a kezelt adatok nélkül a szerződésben vállalt kötelezettségeink nem teljesíthetők.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.5., telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

A kezelt adatok körében nem történt változás. 

Adattovábbítás adatfeldolgozási célokból történik, a közvetített szolgáltatás végző, illetve a könyvelést végző szervezetek felé. 

                                                                                                                                     Frigyesi József László

                                                                                                                                       Ügyvezető Igazgató