Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa át, és ha annak tartalmával nem ért egyet, ne használja a webáruházat. Ha használja a webáruházat, úgy tekintjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette, és egyetért vele.

1. Az adatkezelő

1.1. A www.muintezet.hu webáruházat (továbbiakban: Webáruház) a Fribotex Iparcikk-kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Bp., Bécsi út 180/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-689350 (2013.03.01.), Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 12499562-2-41; nyilvántartási száma: 5364 (2002.12.12.), Budapest III., Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, képviselője: Frigyesi József László) üzemelteti, a továbbiakban: Üzemeltető.

1.2. Az Üzemeltető garantálja, hogy a felhasználók, látogatók, érdeklődők (a továbbiakban: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat betartva kezeli, különös figyelemmel, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

1.3. Az Üzemeltető jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az adatvédelmi rendelkezések céljából adatkezelőnek minősül.

1.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására.

2. Általános rendelkezések, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

2.1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (a továbbiakban: személyes adat). Ilyen adatnak minősül többek között a név, lakcím, e-mail cím és minden olyan további adat, amelyből az érintett személy beazonosítható.

2.2. A Felhasználó által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek. A személyes adatok megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célokra történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint az ilyen adatok Üzemeltető általi tárolásához és kezeléséhez, illetőleg a személyes adatok szükség szerinti továbbításához.

2.3. Az adatkezelés célja a Webáruház üzemeltetése, a Webáruházban való vásárlás érdekében a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel a vásárlás lebonyolítása, illetve az esetleges vásárlással kapcsolatos problémák kezelése érdekében, analitikák, statisztikák készítése, hírlevelek célzott küldése, marketingcélú megkeresés, a feliratkozott érdeklődök megkeresése elektronikus hírlevélben a regisztráció során megadott e-mail címen. Ezen túlmenően a Webáruház látogatása során az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

2.4. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a. Az adatok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes hozzájáruláson alapul.

2.5. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy a törvényben meghatározott egyéb időpontig.

2.6. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 88621/2015.

3. Adatkezelési elvek

3.1. A Webáruház látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház információinak igénybevételekor aláveti magát az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, és egyben kifejezetten és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket.

3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során adatot szolgáltat, ez részben automatikusan a regisztrációval, részben a Webáruházban esetlegesen elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, hírlevélre történő feliratkozás útján történik. A Felhasználó a Webáruház látogatásával kifejezetten egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Webáruház üzemeltetője számára. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes adatot, információt nem adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy saját döntése miatt nem fér hozzá a Webáruház bizonyos részeihez, funkcióihoz, illetőleg a Webáruházban igénybe vehető szolgáltatásokhoz.

3.3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Webáruház Felhasználói által szolgáltatott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli.

3.4. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait kizárólag a hivatkozott jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezéseknek megfelelő időtartamig őrzi, kezeli, tárolja. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Üzemeltető olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az adatok bármely formában történő kezelése munkaköri kötelezettségei közé tartozik.

3.5. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, a Felhasználó egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatait viszont szabadon használhatja fel.

3.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.7. A Felhasználóról összegyűlt, illetőleg a Felhasználó által szolgáltatott adatok a jogellenes vagy a Webáruház működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására korlátozás nélkül felhasználhatók.

3.8. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy egyéb szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Webáruházban lévő vagy a Webáruházon keresztül elért adatok, információk alapján követ el. A Webáruházban szereplő információk, adatok egyike sem kezelhető ajánlásként, és a Webáruház nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

3.9. Az Üzemeltető a Webáruház működtetése során törekszik arra, hogy a Webáruházban elhelyezett adatok, információk folyamatosan pontosak, aktuálisak és naprakészek legyenek, azonban kizárja felelősségét a Webáruház tartalmával, a Webáruházban elhelyezett, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát stb. illetően. A Webáruházban szereplő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek tanácsadásnak, kötelezettségvállalásnak.

3.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban vagy az azon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint, saját akaratelhatározása alapján és kizárólag saját kockázatára történik.

3.11. Az Üzemeltető a Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adja át.

3.12. A Webáruházban lehetnek olyan linkek, amelyek más szolgáltatók (Partnerek) oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Üzemeltető felelősségét teljes mértékben kizárja, Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen oldalak látogatása kizárólag saját döntése alapján és saját felelősségére történik.

3.13. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásainak igénybevételéhez (elektronikus) regisztrációs formanyomtatvány kitöltésére van szükség. A Webáruházat látogató Felhasználók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az Üzemeltető a személyes adatok védelmét minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítja, azonban a regisztráció vagy a Honlap használata során esetlegesen bekövetkező, személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

3.14. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatokat ellenőrizze. Amennyiben az Üzemeltető hibát észlel, a Felhasználót felszólíthatja az az általa helytelenül, pontatlanul megadott adat meghatározott időn belüli javítására, pontosítására. Amennyiben a Felhasználó az érintett adatot felhívásra nem javítja, pontosítja, úgy az Üzemeltető – egyedi mérlegelés alapján – jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

3.15. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:

  • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  • az internetszolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
  • bármilyen általánosan elfogadott internet-szabállyal,
  • a jó erkölcs követelményeivel.

3.16. A Felhasználó kötelezi magát továbbá arra is, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

3.17. Az adatkezelésre vonatkozó további alapelveink (Elker tv. 13/A.): Az Üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Üzemeltetőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges.

Az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.

A Felhasználónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a Felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4. A regisztrált Felhasználókról nyilvántartott adatok köre

4.1. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím.

4.2. Az Üzemeltető nem gyűjt különleges adatokat (vagyis olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak).

4.3. Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

4.4. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó regisztrációja megerősítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

4.5. A Felhasználó felelős a Webáruház regisztráció utáni használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

4.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

4.7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Webáruház mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

5. Az egyes adatkezelések részletezése:

5.1. Regisztráció

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Webáruházban való regisztráció körében a következőket:

a) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: név, jelszó, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

b) Az érintettek köre: a Webshop Felhasználói.

c) Az adatgyűjtés célja: Üzemeltető a weboldal teljes körű használata, regisztráció, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Üzemeltető munkatársai, illetve marketing és sales partnerei kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: e-mailben (muintezet@gmail.com), vagy postai úton (Fribotex Kft. 1037 Bp., Bécsi út 180/A..).

g) Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Around.hu Kft. (cím: 1046 Budapest, Eötvös utca 2/a, e-mail: info@around.hu)

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján.

5.2. Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Üzemeltető a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
b) Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó Felhasználók.
c) Az adatkezelés célja: reklámcélú elektronikus üzenetek küldése az érintett részére
d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Üzemeltető munkatársai és kommunikációval megbízott partnerei kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

5.3. Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebookon vagy más közösségi oldalon regisztrált Felhasználó neve, illetve nyilvános profilképe.

b) Az érintettek köre: azon Felhasználók, akik regisztráltak a közösségi oldalra, és kedvelték az Üzemeltető által kezelt oldalt vagy oldalakat.

c) Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a Webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a Webáruháznak a népszerűsítése.

d) - e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetés: az adott közösségi oldal szabályzata szerint.

f) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

5.4 Sütik kezelése

A sütikről a Webáruház Sütiszabályzatában olvasható részletes információ.

6. Személyes adat helyesbítése, törlése, adatkezelés letiltása, jogorvoslat

6.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását.

6.2. A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa (vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által) feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.3. A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha kezelése jogellenes; azt a Felhasználó kéri; az hiányos vagy téves; az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.4. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

6.5. A Felhasználó jogainak megsértése esetén, valamint olyan esetekben, amikor személyes adatai kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény értelmében tiltakozással élhet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető.

7. Adatbiztonság

Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Zárszó

Az adatvédelm tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról